crisis help lines
namibia


Lifeline/Childline Namibia http://www.lifelinenamibia.org